036 5335349

Missie en visie

Onze missie in het kort:

Panta Rhei is een oud Grieks gezegde, dat betekent: “Alles stroomt, is steeds in ontwikkeling”.

Op onze katholieke school creëren wij een omgeving, waarin de ontwikkeling van ieder kind zo veel mogelijk op maat gestimuleerd wordt. Het kind mag zichzelf zijn en van daaruit leren en zichzelf ontwikkelen. Dat komt tot stand samen met andere kinderen en met het team van leerkrachten dat hen begeleidt en ondersteunt.

Onze visie op katholiek onderwijs

Katholiek onderwijs is een dienst aan de samenleving en het kind. Een kind heeft er belang bij dat het met een goede gereedschapskist voorbereid wordt op de maatschappij en het vervolgonderwijs.
Op de Panta Rhei is het uitgangspunt dat ieder mens uniek is en zijn eigen kwaliteiten heeft. We respecteren de eigen identiteit van ieder kind: ieder kind is uniek. Kinderen moeten op weg worden geholpen naar een eigen levensopvatting, waarbij waarden van de katholieke levensbeschouwing, zoals het opkomen voor de zwakkeren, het nastreven van gerechtigheid en het wederzijds respect een belangrijke rol vervullen.
Op Panta Rhei wordt gewerkt vanuit de volgende kernwaarden:

 • De school moet een veilige plek zijn voor leerlingen, ouders en medewerkers;
 • Plezier in leren staat voorop bij alle activiteiten die wij aanbieden;
 • Het onderwijs sluit aan bij de ontwikkeling van de leerling qua niveau, beleving en interesse;
 • De school creëert een zo breed mogelijk aanbod op zowel het cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve vlak;
 • Naast het vergroten van kennis, leren wij de leerlingen vaardigheden en strategieën aan;
 • We leren de leerlingen zelfstandigheid, samenwerken, saamhorigheid en respect;
 • Het leren moet een uitdaging zijn voor zowel leerlingen als voor de medewerkers.

Wij zijn een katholieke school en vanuit een katholieke mens- en wereldbeschouwing willen wij kinderen mogelijkheden aanreiken de zin van het leven te ervaren en van daaruit te handelen. Wij willen de kinderen ook leren dat er hogere waarden zijn dan alleen de materiële. De leeromgeving op de Panta Rhei is een omgeving waarvoor iedereen zich verantwoordelijk voelt. Wij letten op elkaars spullen en gaan voorzichtig om met elkaars materialen en die van de school. De uitdagende leeromgeving is meer dan het eigen klaslokaal alleen. Wij willen de wereld van het kind vergroten en de leerlingen een positief kritische houding ten opzichte van de wereld meegeven.
De leerlingen staan centraal op de Panta Rhei. Wij willen een sfeervolle en uitdagende leeromgeving bieden waar de leerlingen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen; ieder kind heeft talenten en is waardevol. Naast de cognitieve vaardigheden vinden wij het sociale leren, het goed kunnen omgaan met anderen en van elkaar leren, zeker zo belangrijk.
Ook de samenleving heeft belang bij goed en passend opgeleide mensen, die op een goede manier kunnen bijdragen aan de maatschappij. Ieder mens vindt het prettig om aangesproken te worden op dingen waar hij/zij goed in is, dat er een beroep op hem/haar wordt gedaan. Daarmee voel je als mens dat je er toe doet.

Katholiek onderwijs is (bijzonder) adaptief.

Rekening houden met verschillen tussen leerlingen en accepteren dat er verschillen zijn door het streven naar adaptief onderwijs: een sterk pedagogische benadering van (groepen) leerlingen.
De relatie tussen leerling, leerkracht en ouders vormt hiervoor de basis. Vanuit dit “ik-hoor-erbij-gevoel” kan het leren bevorderd worden. Dat doen wij onder andere door:

 • Interesse te tonen voor de belevenissen van de leerlingen en aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen;
 • Aandacht te geven aan alle, maar ook individuele leerlingen tijdens een uitleg;
 • Spelletjes te spelen met de groep waarbij samenwerking met en vertrouwen in elkaar geoefend worden.

Het leren op school is erop gericht leerlingen te laten omgaan met en te laten functioneren in de maatschappij. Een snel veranderende maatschappij vraagt dat wij de leerlingen leeractiviteiten (bijvoorbeeld leerstrategieën) en leerstofdifferentiatie aanbieden waarin zij zelfvertrouwen in hun eigen handelen ontdekken en ervaren. Zo versterken we het competentiegevoel; het “ik-kan-het-gevoel”. Dat doen wij onder andere door:

 • Onderwerpen en activiteiten te kiezen die leerlingen inbrengen en belangrijk vinden;
 • Complimenten te geven als een leerling een gewenste prestatie levert of gewenst gedrag vertoont;
 • Leerlingen opdrachten te geven die ze aankunnen en ze uit te dagen een stapje verder te gaan.

Vanuit dit “ik-kan-het-gevoel” willen we de leerlingen zelfstandigheid bijbrengen en werken aan de creatieve vaardigheden om zo dat wat de leerling in aanleg als mogelijkheden heeft gekregen om zijn unieke persoon-zijn te ontplooien; met andere woorden: het ontwikkelen van zijn eigenheid. De leerling handelt autonoom en heeft een “ik-kan/mag-het-zelf-gevoel”. Dat doen wij onder andere door:

 • Samen met de leerlingen regels te bedenken;
 • De leerlingen te leren hun eigen werk te plannen, uit te voeren en vervolgens te controleren;
 • De leerlingen te leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun leefomgeving;
 • Gebruik te maken van zelf-instruerend en zelfcorrigerend materiaal.

Maar er is meer: kinderen hebben ook behoefte aan betekenis. Daarin zal katholiek onderwijs zich onderscheiden. Katholieke scholen gaan op hun eigen passende wijze met betekenisgeving om. Dit maakt ons onderwijs bijzonder adaptief.